Start Uppåt

Per-Arne Ringh

Uppåt

 

Uppåt
Program
Verksamhet
Hedersgrenadjärer
Bilder
Panoramabilder
Garnisonen
Historik
Stadgar
Medlem
Medlemsavgift
Kontakt
Länkar

Överste 1. Per-Arne Ringh

Bild kommer
Porträttet av Per-Arne Ringh

Berättarröst (.mp3)
Berättarröst (.wav)
(ej aktiverad)
Bildspel
(ej aktiverad)
Film
(ej aktiverad)

Överste 1. graden Per-Arne Ringh

Fakta

Född den 24/5 1931 i Kisa. Son till polismannen Jonas Ringh och h h Betty f Nilsson. Gift 1957 med Karin Isacson. Barn: Elisabet f 65, Carl-Fredrik f 69, reservofficer vid regementet. Studentexamen 1953 vid Försvarets läroverk i Uppsala.

Första anställning vid I 4 1948, fänrik 1954, löjtnant 1956, kapten 1964, vid Generalstaben (Gst) 1965, major 1970, överstelöjtnant 1972, vid I 14 75, överste vid Generalstaben 1977, överste 1.gr 1979, vid I 4 1982, vid Generalstaben 1987.

Volontär-, korpral- och plutonchefsskolor vid I 4 1948-51, utbildad vid Försvarets Läroverk (FL, Uppsala) och vid Krigsskolan Karlberg (KS) 1951-1954, plutonchef vid
I 4 1954-1955, elev Fältarbetsskolan (FarbS) 1955-1956, plutonchef 1956-1958, elev Infanteriofficersskolan (IOS, Rosersberg) 1958-1959, elev Krigshögskolan (KHS) 1961-1963, generalstabsaspirant 1963-1965, tjänst vid Armé- och Försvarsstaben (Ast, Fst) 1965-1968, vid I 4 1969-1970, lärare Militärhögskolan (MHS) 1970-1972, Försvarsdepartementet 1972-1975, bataljonchef vid I 14 1975-1976, utbildningschef I 14 1976-1977, chef sektion 1 vid Arméstaben (Ast) 1977-1982, försvarsområdesregementschef (foregch) vid I 4 1982-1987.

Krigsplacerad bl a som stabschef (SC) vid 4.fördelningen 1970-1974, brigadchef för IB 14 1976-1978, försvarsområdesbefälhavare (fobef) för Fo 41 1982-1987.

Längre utlandstjänstgöring: Försvarsattaché i Washington 1987-1991.

Genomgått Försvarshögskolans vårkurs 1978 och chefskurs 1980. Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien sedan 1979. Ordförande i Östgöta hemvärnsförbund 1992-1995 och i Östgöta Gille i Stockholm 1993-1995. Militär skribent i Östgöta Correspondenten 1982-1987.

Efter pensionsavgången 1991 slottsfogde vid Gripsholm och Strömsholm till 1999.

Styrelseledamot i Livgrenadjärmässens Ideella Förening vid dess start 1998.

Utgivit: Medarbetat i ”Livgrenadjärregementet i slutet av en epok” (2000), tillsammans med Torbjörn Tillman i ”Livgrenadjärerna under det kalla kriget” (2002). ”Det Kisa jag minns” (2002) och ”Östergötland 1803-2003, Östgöta Gille i Stockholm jubilerar” (2003).


Fördjupning

1982 års försvarsbeslut och dess konsekvenser präglade verksamheten vid regementet och garnisonen under denna period. Beslutet om Svea Trängregementes omvandling till bataljon och dess inordnande i I 4/Fo 41 1985 ställde krav på långtgående förändringar i utnyttjandet av Dubbelkasernen. Samtidigt tillkom Östgöta Arméflygbataljon AF 2 på Malmen och en intensiv verksamhet bedrevs i fyrklövern I 4/Fo 41, A 1, InfSS och AF 2 för att finna former för effektivt samordnad produktion med bibehållen förbandsidentitet.

1981 hade Ronald Reagan valts till president i USA. Han inledde en formidabel upprustning av den amerikanska krigsmakten i syfte att knäcka Sovjetunionen och ytterst kommunismen. Inom en tioårsperiod skulle denna satsning lyckas, vilket man inte anade under det tidiga 1980-talet. Spänningen mellan stormaktsblocken ökade. Det avspeglade sig dock inte i de svenska försvarsbesluten 1982 och 1987. I stället minskades landets krigsorganisation ytterligare.

Även Livgrenadjärregementet och Östergötlands försvarsområde påverkades, med minskad tilldelning av krigsförband som följd. En av Bohus regementes båda brigader lades ned och Östergötlands krigstilldelning av brigader minskade därmed med en tredjedel. IB 17 försvann från Östergötland, men IB 4 och PB 9 bestod. Åter blev ett omfattande arbete med omplanering av östgötaförsvaret aktuellt.

Trots succesivt minskade ekonomiska anslag var det emellertid möjligt att genomföra huvuddelen av krigsförbandsövningarna, inte minst med IB 4. För foregementets del utgjorde deltagandet i försvarsmaktsövningen OSTKUST en höjdpunkt.

Stort arbete lades ned på försvarsupplysning, traditionsvård och samverkan inom totalförsvaret i Östergötland. De ökade beredskapskraven, främst till följd av de pågående undervattenskränkningarna, gav det dagliga arbetet en allvarlig verklighetsbakgrund.


Research: Olle Sahlén
 

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till mats.wallden@minpost.nu med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Copyright © 2005-2011 Livgrenadjärmässens Ideella Förening
Senast ändrad: 26 december 2011